Juridiska dokument

Här finns alla de juridiska dokumenten och avtal som gäller  på denna webbplats och när du ringer till Club Trans betaltelefonitjänst.

Användarvillkor för webbplatsen
Samtalsvillkor (avtal)
GDPR Personuppgift och Cookie policy

Användarvillkor för webbplatsen & Cookies policy

Detta dokument är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Club Trans och reglerar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor helt utan några undantag. Om du inte håller med dessa villkor eller någon del av dessa villkor, har du inte rätt att gå in på denna webbplats.

Du informeras härmed och antas ha förvissat dig om attt denna webbplats innehåller nakenhet och annat vuxenorienterat material, till exempel skildringar av vuxna engagerade i sexuella aktiviteter. Du samtycker till att du inte är kränkt av sådant innehåll. Du måste vara minst 18 år för att använda denna webbplats och över myndighetsåldern i ditt land / din jurisdiktion. Genom att gå in på denna webbplats garanterar och intygar du att du är över majoritetsåldern på den plats där du besöker den här webbplatsen. Du går inte in på denna webbplats från ett land, en jurisdiktion, ett område, en lokal eller dator som begränsar visningen av vuxeninnehåll. Du garanterar också att du inte exponerar innehållet på denna webbplats för någon under 18 år.

Alla personer som porträtteras på den här webbplatsen var minst 18 år vid fotograferingen. De obligatoriska uppgifterna förvaras av registraren av denna webbplats. Denne kan kontaktas via e-post: compleance@clubtrans.se.

Om inte annat anges äger Club Trans webbplats och ägare alla immateriella rättigheterna på denna webbplats och allt material på webbplatsen inklusive men inte begränsat till bilder och videor. All äganderätt är reserverad enbart till denna webbplats och får inte kopieras eller återpubliceras utan sriftligt tillstånd. Du får ladda ner material och skriva ut sidor eller bilder från denna webbplats för eget privat bruk. Du får inte publicera material från denna webbplats någonstans fysiskt eller elektroniskt inklusive publicering på andra webbplatser utan skriftligt tillstånd från Club Trans. Du får inte sälja, hyra eller underlicensera material från webbplatsen. Om material som finns på denna webbplats finns någon annanstans utan skriftligt tillstånd från oss, kommer vi att undersöka det och söka upp uppladdaren för att väcka en rättsprocess mot uppladdaren. Denna klausul omfattar inte material som är gjord för delning.

Du får inte använda denna webbplats på något sätt som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller försämrad tillgänglighet eller tillgänglighet på själva webbplatsen; eller på något sätt som är olagligt, otillåtet, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, otillåtet, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet. Du samtycker till att inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, vara värd, sända, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av eller är länkat till spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, malware, rootkit eller annan skadlig datorprogramvara. Du får inte genomföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning och dataharvesting på eller i samband med denna webbplats utan uttryckligt skriftligt medgivande. Du samtycker till att inte sända eller skicka kommersiella meddelanden (reklam).

Åtkomst till vissa områden på denna webbplats kan vara begränsad till endast vissa medlemmar eller vissa delar av webbplatsen kan laddas ner endast mot en angiven avgift. Club Trans webbplats förbehåller sig rätten att begränsa tillgången till vissa delar av denna webbplats, eller till och med hela webbplatsen, efter eget gottfinnande.

Om du hgar erhållit ett lösenord till vissa delar av denna webbplats, mpste du hålla det hemligt. Club Trans webbplats kan inaktivera ditt användar-ID och lösenord efter eget gottfinnande utan föregående meddelande eller förklaring, om missbruk av inloggnings uppgifter uppdagas.

Eventuella penningtransaktioner på denna webbplats utförs av en tredjepartsoperatör. Club Trans webbplats har ingen ekonomisk information om inköp eller personer som utför dem. Vi är mycket måna om din online-säkerhet och garanterar att alla transaktioner är säkrade och krypterade av vår tredjepartsoperatörer.

Denna webbplats tillhandahålls så som den är utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. Webbplatsen ger inga garantier i förhållande till denna webbplats eller informationen och material på denna webbplats. Denna webbplats lämnar inga garantier på att denna webbplats är ständigt tillgänglig, eller tillgänglig alls, samt att informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande. Ingenting på denna webbplats utgör eller är tänkt att utgöra råd eller uppmaning av något slag.

Club Trans webbplats är inte ansvarig för direkta eller indirekta förluster, följdförluster, affärsförluster, intäktsförluster, vinstfölrluster eller förlust av kontrakt eller affärsförhållanden, förlust av anseende eller goodwill eller förlust eller korruption av information eller data som härrör från användning av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning utesluter eller begränsar webbplatsens ansvar för personskada eller dödsfall, bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning av denna webbplats och dess tjhänster eller fråga som det vore olagligt eller otillåtet för Club Trans webbplats att utesluta eller begränsa. Du accepterar att denna webbplats har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för dess ägare och associerade. Du samtycker till att du inte kommer att göra något personligt anspråk på webbplatsens ägare eller dess associerade.

Du förbinder sig att hålla denna webbplats fri från skador, förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat tillrättsliga kostnader som betalats av denna webbplats till en tredje part för att lösa ett krav eller tvist om råd från våra juridiska rådgivare) som webbplatsen kan ha orsakat eller lidit till följd av, att du brytit mot någon punkt i dessa villkor.

Vi kan ändra dessa villkor då och då. Ändrade villkor gäller från och med dagen för publiceringen av de reviderade villkoren på denna webbplats. Kontrollera dessa villkor regelbundet för att säkerställa att du känner till den aktuella versionen.

Club Trans kan överföra, lägga under entreprenad eller på annat sätt hantera sina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller få ditt samtycke. Du emellertid får inte göra så. Du får inte överföra, lägga under entreprenad eller på annat sätt hantera dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Utan att det påverkar denna webbplats andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpligt för att hantera överträdelsen, inklusive att stänga av din åtkomst till webbplatsen , förbjuder dig att använda webbplatsen, blockera din IP-adress, kontakta din internetleverantör för eventuella reprimander eller stämma dig rättsligt.

Om någon bestämmelse i dessa villkor fastställs av en svensk domstol eller annan behörig myndighet som olaglig och / eller icke-verkställbar, kommer de andra bestämmelserna att fortsätta att gälla. Om någon olaglig och / eller oförenlig bestämmelse skulle vara laglig eller verkställbar men en del av den skulle raderas av eb domstol, kommer endast den delen att raderas och resten av bestämmelsen fortsätter att gälla. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges och EU:s lagstiftning. Alla tvister som rör dessa villkor skall förhandlas i en svensk domstol.

Fullständiga Samtalsvillkor / Avtal

När du ringer till våra betalnummer och startar tjänsten genom att aktivt godkänna villkoren med knapptryckningar, godkänner du följande avtal i sin helhet. Om du inte godkänner detta avtal eller inte uppfyller villkoren i det, får du inte heller starta tjänsten på våra betalnummer.

För att ringa till oss måste du vara över 18. Du måste själv stå för abonnemanget du ringer ifrån eller numret du ringer ifrån måste vara registrerat på dig själv. Det är brottsligt att ingå avtal i någon annans namn / från nummer man inte stå för själv.

Samtal mot faktura kostar 26 kronor per minut. Debiteringen börjar först efter att du har blivit kopplad fram till en samtalspartner eller har börjat lyssna på en story. Debiteringen pågår tills att du väljer att lägga på. Det är kostnadsfritt, att innan debiteringen börjar, lyssna på presentationer och navigera i valmenyer. Om samtalets debiterbara längd understiger 10 minuter, blir du debiterad en minimum kostnad om tio minuter per samtal. Minutpriset är lägre vid förskottsbetalda samtal, men minimidebiterinen är den samma.

Om inte samtalen betalats i förskott, debiteras samtalskostnaden med en separat faktura till den adress som finns registrerad på dig hos din operatör. Avsändaren av fakturan är vår faktureringspartner Kassina Factoring & Inkasso. I fakturan specificeras vilket nummer du har ringt och från vilket nummet, samtalets längd alternativt minimidebitering och den totala kostnaden för samtalet. En faktureringsavgift påförs fakturan. Du kan slippa faktureringsavgiften om du fortsättningsvis väljer att ha en elektronisk faktura, som skickas till din e-post. Kontakta i så fall Kassina för att få en elektronisk faktura vid nästkommande faktureringstillfälle.

Ditt första samtal till oss blir fakturerat direkt och ditt nummer får en kreditgräns om 1500 kronor. Ditt nummer spärras tillfälligt om du når upp till din kreditgräns och en (till) faktura skickas ut. Ditt nummer förblir spärrat tills att denna faktura är betald. Ibland spärras ditt nummer redan efter ditt första samtal för att utesluta, att några oegentligheter, såsom otillåten användning av annan persons abonnemang eller några andra oegentligheter föreligger. När fakturan är betald släpps samtalsspärren och du kan återigen ringa och nu med något högre kreditgräns om 3000 kronor.

Kreditgränsen sätter vi för din och vår skull och den ligger normalt på 3000 kronor. Om du når upp till 80% av kreditgränsen skickas en faktura automatiskt ut. Ditt nummer spärras tillfälligt om du når upp till hela din kreditgräns. Om detta inte sker, får du fortsättningsvis en samlad månadsfaktura för alla dina samtal till de tjänster som Kassina fakturerar åt oss. Fakturan skickas ut kring den 17:e varje månad med ett förfallodatum i slutet av månaden. Sedvanliga fakturavillkor gäller och en faktureringsavgift påförs fakturan. Du kan slippa faktureringsavgiften om du fortsättningsvis väljer att ha en elektronisk faktura, som sskickas till din e-post. Kontakta i så fall vår faktureringspartner Kassina så få du en elektronisk faktura vid nästkommande faktureringstillfälle.

När du väljer att starta tjänsten godkänner du även, att vi får kontakta dig via brev, e-post, telefon och SMS för att informera dig om nyheter i tjänsten och delge dig annan information, som du kan antas vara intresserad av. Om du inte vill ha någon reklam från oss eller vill ha den till någon annan adress, vår faktureringspartner Kassinas kundservice som sköter den här typen ärenden åt oss.

Heartbox AB, som är Club Trans ägarge tillhandahåller viss personlig data om dig i enlighet med det europeiska datadirektivet GDPR. Du kan läsa vår fullständiga integritetspolicy längre ner på denna sida.

Om någon punkt bland villkoren i detta avtal skulle av en svensk domstol dömas som olaglig eller icke tillämpningsbar, skall den delen av avtalet upphöra att gälla, men resterande avtal fortsätter att vara i full kraft.

Du samtycker till, att det ligger i ditt ansvar att vara fullt uppdaterad om villkoren i detta avtal. Du rekommenderas att läsa dessa villkor varje gång du planerar att använda våra tjänster.

Genom att starta tjänsten på Club Transs betaltelefonitjänst samtycker du till och godkänner allt ovanstående i sin helhet. Om du inte samtycker till och/eller inte kan eller inte vill godkänna dessa villkor i sin helhet, får du inte heller starta tjänsten på Club Transs betaltelefonitjänst. Du ombeds i sådant fall att lägga på luren för att ingen debitering skall kunna ske.

GDPR Personuppgiftspolicy

Enligt dataskyddsförordningen inom Europeiska Unionen, GDPR, ska du som använder våra tjänster få information när vi behandlar några personuppgifter gällande dig. En personuppgift är information som är direkt kopplad till eller på ett annat sätt kan härleda till dig som en fysisk person. Sådan information ska lämnas av oss när uppgifterna samlas in, men även när du själv begär det.

Vi samlar, lagrar och behandlar personuppgifter om våra kunder som har använt våra tjänster. Det gör vi oavsett om kunden ingått ett avtal med oss eller valt att inte göra det. Uppgifterna vi sparar och lagrar om personer som ringt till våra tjänster, men inte ingått ett avtal med oss är telefonnummer och tidpunkt för inringning. För de kunder som ingått ett avtal med oss sparar vi följande information om: telefonnummer, namn, ev. övriga telefonnummer, faktureringsadress, e-postadress och eventuellt personnummer. Vi sparar även information om vilka tjänster du har använt och hur frekvent. Om vi gör en kreditkontroll på dig sparar vi även resultatet för kontrollen som ett beslutsunderlag om kreditgräns. Viss på vår hemsida automatiskt insamlad data kan komma att kopplas till dig som person om du själv initierar till detta. I annat fall sker all automatisk insamling av information utan personkopplingar.

Vi kan ha fått dina uppgifter på olika sätt. Dels registrerar vi telefonnummer och hämtar abonnentinformation från nationella databasen över telefonnummer på samtliga som ringer eller har ringt till Club Trans betaltelefonitjänst. Insamling av telefonnummer och tidpunkten för ditt samtal lagrar vi oavsett om du har ingått avtal med oss eller inte. Resultatet av A-nummerkontroll sparas om du väljer att ingå ett avtal med oss. Dels kan vi ha fått information från dig som kund vid kontakt med vår kundservice eller genom en onlineformulär. Även viss automatisktt insamlad information sker på vår hemsida. Det kan exempelvis handla om besökarens IP-nummer och dess geografiska position samt vilken typ av enhet som använts vid besöket på vår hemsida. Om vi gör en kreditkontroll på dig, får vi informationen från vår faktureringspartner Kassina KB.

Informationsinsamlingen gör vi i syfte att kunna tillhandahålla vår tjänst på ett ändamålsenligt sätt, för att kunna fakturera dig för tiden du eventuellt har använt våra tjänster och för att i fortsättningen kunna informera dig om eventuella ändringar och nyheter i tjänsten och delge dig annan information som du kan antas vara intresserad av.

Vi lagrar denna information med hjälp av modern informationsteknik. Vi tillämpar vid var tid gällande europeiska integritetslagstiftning GDPR vid all insamling, lagring och hantering av personuppgifter. Till den juridiska grund, som ligger bakom vår inssamling, lagring och hantering av personuppgifter finns de eventuella avtal som du har ingått i samband med att du har använt våra tjänster eller ringt upp våra nummer.

Dina uppgifter kommer att sparas i vår databas endast så länge som det är nödvändigt för att avtalen mellan dig och oss kan fullföljas av båda parter och så länge du kan tänkas vara intresserad av att bli uppdaterad om vår tjänst, dock maximalt under tio års tid med undantag av fall där det finns obetalda fordringar, som sträcker sig över en längre tidsperiod än sex år.

De personuppgifter vi behandlar kan komma att delas endast med företag inom HeartBox koncernen. Vi delar inte personlig information om dig med en utomstående tredje part, utom när det krävs av oss enligt lag, vid domstol- eller myndighetsbeslut och när det kan ha en avgörande betydelse för bekämpning av särskilt allvarlig brottslighet och vid till dessa härledade åtal. I vissa särskilda fall kan vi låna ut våra register till externa företag för att göra ett utskick till våra kunder. I dessa fall får samarbetspartners information om dig endast om du själv bestämmer att respondera till utskicket och således själv förser en tredje part med information om dig. Vi kommer aldrig att överföra personuppgifter till ett land utanför Europeiska Unionen.

Personuppgiftsansvarig för Club Trans betaltelefonitjänst är HeartBox AB. Du har rätt att kontakta HeartBox AB för att begära ut information om de uppgifter vi har registrerade om dig, för att begära rättelse eller överföring eller för att begära att vi begränsar eller avslutar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot att vi sparar dina uppgifter eller begära radering av samtliga uppgifter om dig i vår databas. Detta gör du enklast genom att kontakta kundtjänsten på Club Trans betaltelefonitjänst.

Vårt dataskyddsombud nås enklast via e-post genom att maila till gdpr@clubtrans.se. I de fall där du begär att vi upphör med lagring och hantering av dina uppgifter avslutar vi det såvida du inte har några obetalda fakturor till oss. I de fallen där det finns obetalda fakturor avslutas hanteringen av dina uppgifter först efter att hela din skuld till oss är helt reglerad.

Om du har klagomål eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter och du inte från vår sida får den gehör du anser dig vara berättigad till, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten inom integritetsfrågor i Sverige.